VOB – Všeobecné obchodní podmínky

firmy DGS Drahtgestricke GmbH, Birkenweg 3, 91792 Ellingen

AGB1. Všeobecné informace

1.1 Všeobecná upozornění

Obchodní podmínky platí pro všechny současné a budoucí obchodní vztahy mezi námi (DGS Drahtgestricke GmbH) a Vámi (zákazník/podnikatel).

1.2 Odlišné Všeobecné obchodní podmínky

Odlišné, rozporné nebo doplňující všeobecné obchodní podmínky se (ani při jejich znalosti) nestávají součástí smlouvy kromě případů, kdy je jejich platnost výslovně písemně potvrzena.

2. Přejímka/odvolávka zboží

Zákazník je povinen poskytnuté/dodané zboží odebrat.

Nevyzvednuté/nepřijaté zboží bude uskladněno na náklady zákazníka. Závazek k odběru tímto zůstává nedotčen.

Předem definovaná množství zboží, která jsme vyrobili/poskytli v rámci rámcových smluv, musejí být vyžádána během jednoho roku od uzavření smlouvy. Uplynutím roční lhůty se zákazník dostává do prodlení se (zbývajícím) množstvím zboží, které do tohoto okamžiku ještě nebylo vyžádáno.

3. Výhrada vlastnictví

Zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny naším vlastnictvím. Pokud jste podnikatel, platí toto ustanovení až do úplného vyrovnání všech ostatních pohledávek z probíhajícího obchodního vztahu s námi.

4. Záruka

Podnikatelé nám musejí ohlásit zřejmé nedostatky ve lhůtě dvou týdnů od přijetí zboží, jinak je uplatnění záručních nároků vyloučeno. Ke splnění lhůty postačuje včasné odeslání. Podnikatel nese plné důkazní břemeno u veškerých předpokladů nároku, zejména u samotné závady, okamžiku zjištění závady a včasnosti jejího ohlášení.

Podnikatelům poskytujeme na závady na zboží podle naší volby nejprve záruku opravou nebo náhradní dodávkou.

Pokud neproběhne úspěšně náhradní plnění, může podnikatel podle své volby požadovat snížení úhrady nebo zrušení (odstoupení) smlouvy. Při nepodstatných závadách nebo nepodstatném porušení smlouvy nemá podnikatel právo na odstoupení.

Pro podnikatele je záruční lhůta 1 rok od dodávky zboží.

Záruky platí jen v případě, že byly dohodnuty písemně.

Úprava záruky se týká pouze vztahu mezi námi a Vámi jako podnikatelem. Pokud jste spotřebitel, předchozí ustanovení neplatí. V takovém případě platí bez omezení zákonné úpravy záruky.

5. Ručení

Ručíme Vám jako podnikateli ve všech případech smluvního i mimosmluvního ručení při úmyslu a hrubé nedbalosti podle zákonných ustanovení o náhradě škody nebo náhradě marně vynaložených nákladů.

V ostatních případech ručíme (pokud není stanoveno jinak) pouze při porušení smluvní povinnosti, jejímž splněním je řádná realizace smlouvy vůbec umožněna a na jejíž splnění se jako zákazník můžete pravidelně spoléhat (tzv. základní povinnost), a sice s omezením na náhradu předvídatelné a typické škody. Ve všech ostatních případech je takové ručení vyloučeno s výhradou následujícího ustanovení:

Naše ručení za škody na životě, zranění nebo poškození zdraví podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku zůstává nedotčeno předcházejícími omezeními a výlukami ručení.

6. Použitelné právo a místo soudní příslušnosti

Platí právo Spolkové republiky Německo s vyloučením kupního práva UN. Pokud jste objednávku zadali jako spotřebitel a máte v době Vaší objednávky místo trvalého pobytu v jiném státě, zůstává použití závazných právních předpisů tohoto státu výběrem práva podle ustanovení § 11 odst. 1 věty 1 nedotčeno.

Pokud jste obchodník/podnikatel a máte v době objednávky sídlo v Německu, je výlučným místem soudním příslušnosti naše obchodní sídlo v Ellingenu (Zemský soud Ansbach). V ostatních bodech platí pro místní a mezinárodní příslušnost příslušná zákonná ustanovení.

7. Závěrečná ustanovení

Pokud by byla jednotlivá ustanovení této smlouvy neúčinná nebo by odporovala zákonným ustanovením, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení smlouvy. Neúčinné ustanovení bude po dohodě smluvních stran nahrazeno takovým účinným ustanovením, které se nejvíce přibližuje ekonomickému smyslu a účelu neúčinného ustanovení. Předcházející ustanovení platí odpovídajícím způsobem pro mezery v úpravě.