ÁÜF – Általános Üzleti Feltételek

DGS Drahtgestricke GmbH, Birkenweg 3, 91792 Ellingen

AGB1. Általános információk

1.1. Általános tudnivalók

Az üzleti feltételek a vállalat (DGS Drahtgestricke GmbH) és az Ön (ügyfél/vállalkozó) közötti valamennyi jelenlegi és jövőbeni üzleti kapcsolatra vonatkoznak.

1.2. Eltérő Általános Üzleti Feltételek

Az eltérő, egymásnak ellentmondó vagy kiegészítő általános üzleti feltételek azok ismerete ellenére sem válnak a szerződés részévé, kivéve, ha azok érvényességéhez a felek kifejezett írásbeli hozzájárulásukat nem adták.

2. Átvétel / Árulehívás

Az ügyfél köteles a rendelkezésére bocsátott/ részére kiszállított árut átvenni.

Az el nem vitt/ át nem vett árut az ügyfél költségén betároljuk. Az átvételi kötelezettséget ez nem érinti.

Az előre meghatározott árumennyiségeket, amelyeket a keretszerződések keretében lehívás céljából elő kell állítanunk/biztosítanunk kell, a szerződéskötéstől számított egy éven belül le kell hívni. Az egyéves határidő lejártával az ügyfélre az adott időpontban még le nem hívott (maradék) árumennyiség tekintetében a lehívási késedelmi feltételek vonatkoznak.

3. A tulajdonjog fenntartása

Az áru a vételár hiánytalan kifizetéséig a mi tulajdonunk marad. Amennyiben Ön vállalkozó, mindez az Önnel fennálló üzleti kapcsolatból származó valamennyi egyéb követelés hiánytalan kiegyenlítéséig érvényes.

4. Szavatosság

A vállalkozók a nyilvánvaló hibákat kötelesek az áru átvételétől számított kéthetes határidőn belül írásban jelezni, ellenkező esetben nem érvényesíthető a szavatossági igény. A határidő az időben történő elküldés esetében betartottnak minősül. A vállalkozót az igény feltételeinek tekintetében teljes bizonyítási kényszer terheli, különösen magának a hibának, a hiba megállapításának időpontja, valamint a minőségi kifogás jogszerűsége vonatkozásában.

Az áru hibája esetén saját döntésünk alapján javítást vagy pótszállítást ajánlunk fel a vállalkozónak.

Eredménytelen pótteljesítés esetén a vállalkozó saját döntése alapján kérheti a vételár csökkentését (árleszállítás) vagy a szerződés visszavonását (visszalépés). Csekély mértékű hibák vagy csekély mértékű szerződésszegés esetén a vállalkozót a szerződéstől való visszalépés joga nem illeti meg.

A szavatosság joga az áru leszállítását követő 1 éven belül illeti meg a vállalkozót.

Garanciaigények csak kifejezett írásbeli megállapodás esetén állnak fenn.

A szavatosság szabályozása csak a köztünk és az Ön mint vállalkozó közötti jogviszonyra vonatkozik. Amennyiben Ön fogyasztó, a fenti szabályozás nem vonatkozik Önre. Ebben az esetben a törvény által előírt szavatossági szabályok korlátlanul érvényesek.

5. Felelősség

Önnel mint vállalkozóval szemben a szerződéses és szerződésen kívüli szavatosság eseteiben szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén a kártérítésre és a szükségtelen kiadások megtérítésére vonatkozó törvényi rendelkezések szerint vagyunk felelősek.

Minden egyéb esetben, amennyiben ezekről eltérő megállapodás nem születik, csak a szerződésben foglalt azon kötelezettségek megszegése esetén vagyunk felelősek, amelyek teljesítése a szerződés szabályos teljesítésének előfeltételeit képezik, és amelyek betartására Ön mint ügyfél rendesen számíthat (az ún. kardinális kötelezettségek), éspedig az előrelátható és tipikus károk megtérítésére korlátozva. Felelősségünk az alábbi szabály fenntartásával minden egyéb esetben ki van zárva:

az élet, a test, az egészség károsodásából eredő, valamint a termékfelelősségi törvény szerinti felelősségünket a fenti felelősségkorlátozás és felelősségkizárás nem érinti.

6. Alkalmazandó jog és joghatóság

Az alkalmazandó jog a Német Szövetségi Köztársaság joga az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló ENSZ-egyezmény kizárása mellett. Amennyiben Ön fogyasztóként megrendelést adott le, és megrendelése időpontjában rendes tartózkodási helye egy másik országban van, az adott ország kötelező törvényi előírásainak alkalmazása a 11.§ (1) bek. (1) mondatában foglalt jogválasztást nem érinti.

Amennyiben Ön kereskedő/vállalkozó, és székhelye a megrendelés időpontjában Németországban van, kizárólagos joghatósággal az Ellingen városában lévő székhelyünk szerint illetékes bíróság (Landgericht Ansbach – Ansbachi Tartományi Bíróság) rendelkezik. A helyi és nemzetközi illetékesség tekintetében egyebekben az alkalmazandó törvényi rendelkezések érvényesek.

7. Záró rendelkezések

Amennyiben a jelen szerződés egyes rendelkezései érvénytelenek, vagy a törvényi előírásoknak ellentmondanak, azok a szerződés egészének érvényességét nem érintik. A szerződő felek az érvénytelen rendelkezést közös megegyezéssel olyan érvényes rendelkezéssel helyettesítik, mely az érvénytelen rendelkezés gazdasági értelmének és céljának a leginkább megfelel. A fenti szabály a szerződés által nem szabályozott kérdésekre megfelelően vonatkozik.