Srde?n? vítáme v DGS Drahtgestricke GmbH!

DGS znamená ov??enou a certifikovanou kvalitu.

Od klasické pleteniny až k univerzálnímu dodavateli nabízíme široké spektrum aplikací.

Drahtgestrick

Drát?ná pletenina

Další informace

Technisches Gestrick

Technické pleteniny

Další informace

Automobiltechnik

Automobilová technika

Další informace

Umwelt- und Verfahrenstechnik

Ekologická a procesní technika

Další informace

Filtertechnik

Filtra?ní technika

Další informace

Maschinen- und Anlagenbau

Konstrukce stroj? a za?ízen

Další informace

Industrielle Teilereinigung Industrielle Teilereinigung Industrielle Teilereinigung

Pr?myslové ?išt?ní díl?

Další informace

Drát?ná pletenina

Drát?né pleteniny od DGS se používají v nejr?zn?jších aplikacích a oblastech. Podle ú?elu použití jsou aplikovány optimální požadavky na roztažitelnost a zatížitelnost.

Technické pleteniny  

Technické drát?né pleteniny od DGS jsou mimo jiné úsp?šn? používány v kabelové a výkonové technice. Ideální jsou nap?íklad pro stín?ní elektromagnetických zdroj?, rušení nebo ut?sn?ní konstruk?ních díl? (nap?. v oblastech vysokých teplot).

Automobilová technika

Produkty DGS jsou používány nap?. jako t?sn?ní a izolace v oblasti spalinových plyn? a airbagových systém?. K hlavním znak?m produkt? pat?í tlumení vibrací, ut?sn?ní a izolace nejr?zn?jších konstruk?ních díl?.

Ekologická a procesní technika

Ve všech pr?myslových odv?tvích jsou úsp?šn? používány odlu?ova?e kapek DGS. ?isté odd?lování tekutých a plynných ?ástí umož?uje optimální odlu?ování p?i maximální ú?innosti a nejlepším možném ?išt?ní odpadního vzduchu.

Filtra?ní technika

Produkty z drát?né pleteniny DGS byly koncipovány pro nejr?zn?jší možnosti aplikace v oblasti pr?myslového odlu?ování. Hlavním aspektem je p?itom ?išt?ní vzduchu a vody, a? v domácnosti nebo na pracovišti.

Konstrukce stroj? a za?ízení

Drát?né pleteniny od DGS v konstrukcích stroj? a za?ízení jsou výsledkem individuálních ?ešení podle konkrétní pot?eby. Pletenina, použitá jako tlumení vibrací, prodlužuje životnost stroj? a zajiš?uje akusticky p?íjemné prost?edí pracovišt?.

Pr?myslové ?išt?ní díl?

Novinka u DGS – pr?myslové ?išt?ní r?zných konstruk?ních díl? z t?ískové a bezt?ískové výroby pro konstrukci stroj? a za?ízení a v automobilovém pr?myslu.

V?d?li jste, že…?
Vyrábíme drát?né pleteniny nap?íklad pro konstrukci stroj? a za?ízení. Naše drát?ná pletenina je používána v nejr?zn?jších pr?myslových oblastech – a? už se jedná o pleteninu v automobilovém pr?myslu, ekologické a procesní technice, pleteninu ve výrob? filtr? nebo pleteniny v konstrukci stroj? a za?ízení: Drát?né pleteniny jsou stejn? flexibilní jako my. A tak je to dob?e.