Certifikace

Certifikovaná kvalita

Pr?b?žné zlepšování ochrany životního prost?edí a kvality jsou v DGS v centru pozornosti. Veškeré procesy jsou ve spole?nosti DGS Drahtgestricke GmbH certifikovány systémem managementu kvality a prost?edí podle požadavk? norem DIN EN ISO 9001 a DIN EN ISO 14001. Dokážeme tak zajistit zásobování našich zákazník? produkty ve vysoké konstantní kvalit?. Sou?asn? významn? p?ispíváme k ochran? životního prost?edí. Certifikace p?edstavují cennou pom?cku. Pro nás i naše zákazníky!

Certifikát jako p?ímé prokázání kvality