Drát?ná pletenina

Variabilní vlastnosti pro nejr?zn?jší ú?ely použití

Drát?né pleteniny od DGS jsou díky nejr?zn?jším základním materiál?m a p?ídavným látkám využívány v ?ad? oblastí.

Drát?né pleteniny mohou být vyráb?ny zcela podle p?ání zákazník? a možností aplikace. V úzké kooperaci s našimi zákazníky jsou pro speciální ú?ely využití zjiš?ovány a realizovány vhodné výrobní varianty.

Drahtgestrick Rollenware Central Electric Heat CHPKnitted wire mesh

Klasickým p?íkladem aplikace je drát?ná pletenina k zesílení ve výrob? zát?žových potah? sedadel ve ve?ejné doprav?. Je tak dosaženo maximální ochrany p?ed úmyslným poškozováním a vandalismem.

Na základ? vhodného po?tu ok m?že být drát?ná pletenina vyráb?na rozdílným zp?sobem v souvislosti s požadavky na roztažitelnost a zatížitelnost a realizace vlastností je tak variabilní. Ve v?tším rozsahu jsou drát?né pleteniny od DGS používány jako spojovací nebo ložiskové prvky.

Máte dotazy k tematice drát?né pleteniny? V DGS Vám rádi pom?žeme a vypracujeme nezávaznou a bezplatnou nabídku.