Ekologická a procesní technika

Odlu?ova?e kapek, koalescen?ní odlu?ova?e pro všechna pr?myslová odv?tví

Ve všech pr?myslových odv?tvích ekologické a procesní techniky jsou používány kapkové odlu?ova?e DGS. Princip tohoto osv?d?eného produktu je založen na separaci kapalných a plynných ?ástic. Optimalizované odlu?ování probíhá se zohledn?ním aspekt? hospodárnosti a efektivity p?i optimálním ?išt?ní odpadního vzduchu.

Umwelt- und VerfahrenstechnikRaffinerie bei NachtEnvironmental and process engineering

Spole?n? s našimi zákazníky zjiš?ujeme požadavky kapkového odlu?ova?e, aby mohla být následn? zajišt?na optimální ú?innost a hospodárnost produktu.

V DGS dosahujeme nejlepších výsledk? u koalescen?ních a kapkových odlu?ova??, odlu?ova?? oleje a emulzních aerosol? a odlu?ovacích kazet a filtr? z drát?né pleteniny.

Náš modulární konstruk?ní program DGS umož?uje používání stejných standardních komponent, nap?íklad u kombinovaných filtr?. M?žeme tak rychle a flexibiln? reagovat na individuální p?ání zákazník?.

Máte dotazy k tematice ekologické a procesní techniky? Zajímáte se o kapkové odlu?ova?e, koalescen?ní a kapénkové odlu?ova?e a o odlu?ova?e oleje a emulzních aerosol?? V DGS Vám rádi pom?žeme a vypracujeme nezávaznou a bezplatnou nabídku.