Filtra?ní technika DGS

Perfektní odlu?ování díky optimalizované filtra?ní technice v pr?myslové oblasti

Jako d?ležitý aspekt p?i ?išt?ní vzduchu a vody jsou filtra?ní prvky DGS používány v nejr?zn?jších aplikacích.

FiltertechnikFiltertechnik RauchmontageFilter Technology at DGS

Odlu?ování vysokých koncentrací prachu nebo odlu?ování oleje a emulzních aerosol? je pot?ebné p?edevším v elektrárnách, úpravnách vzduchu, válcovnách i p?i konstrukci stroj?, vozidel a nástroj?.

Krom? toho jsme ve všech oblastech našeho spole?enského života konfrontováni s nejr?zn?jšími klimatickými podmínkami. Platí to stejným zp?sobem pro domácnosti i pracovišt?.

Všude v pr?myslu se nacházejí drát?né pleteniny DGS jako sou?ást optimalizované filtra?ní techniky. Jsou neodmyslitelnými sou?ástmi nap?.

  • v rafinériích
  • v odvod?ovacích systémech
  • v úpravnách vody
  • v odsávacích za?ízeních
  • jako filtry vzduchu, vody a tuku
  • v odsolovacích za?ízeních

Máte dotazy k tematice filtra?ní techniky? Nebo k tematice odlu?ování? V DGS Vám rádi pom?žeme a vypracujeme nezávaznou a bezplatnou nabídku.