Impresum

Údaje podle § 5 TMG:

Impressum

Adresa:

DGS Drahtgestricke GmbH
Birkenweg 3
917 92 Ellingen

Zastoupení:

Pan Erwin Schatz, jednatel
Pan Benjamin Schatz, jednatel

Kontakt:

Telefon: 09141 / 87478 – 0
Fax: 09141 / 87478 – 81
E-mail: info@dgs-gmbh.de

Zápis v rejst?íku:

Zápis v obchodním rejst?íku.
Rejst?íkový soud: Obchodní rejst?ík Ansbach:
?íslo v rejst?íku: HRB 2777

DI?:

DI? podle § 27 Zákona o dani z p?idané hodnoty:
DE 812 501 107

Autorská práva:

Zobrazení:
Kasto / fotolia.com – pro podnik, rubrika Výzkum a vývoj (1 obrázek)
Coloures-pic / Fotolia.com pro oblast Podnik, rubrika Ke stažení
ekina / fotolia.com – pro oblast Služby, rubrika Drát?ná pletenina (1 obrázek)
lassedesignen / fotolia.com – pro oblast Služby, rubrika Automobilová technika (1 obrázek)
©IStock.com / zorazhuang – pro oblast Služby, rubrika Automobilová technika (1 obrázek ve Slideru)
Thorsten Schier / fotolia.com – pro oblast Služby, rubrika Ekologická a procesní technika (1 obrázek)
Andrei Merkulov / fotolia.com – pro oblast Služby, rubrika Filtra?ní technika (1 obrázek)
©IStock.com / Andrea Preibisch – pro oblast Služby, rubrika Konstrukce stroj? a za?ízení (1 obrázek)
BillionPhotos.com / Fotolia.com – pro oblast ?išt?ní díl? > obr. Analýza zbytkových ne?istot (1 obrázek)
Pero AG – pro oblast Služby, rubrika ?išt?ní díl? > Obrázky ve Slideru (3 obrázky)
Karin & Uwe Annas / Fotolia.com – pro oblast Kontakt
Kastenhuber Werbeagentur & Fotodesign – 6 obrázk? v r?zných oblastech
Werbegrafik Schulz, Ellingen – další obrázky ve všech oblastech (nap?. vše od odkaz? po mapu stránek)

Vzorové impresum:
ERecht24 – https://www.e-recht24.de

Ztvárn?ní:
Werbegrafik Schulz – webdesign a grafické montáže i nákresy
http://www.werbegrafik-schulz.de

Informace podle Zákona o ?ešení spot?ebitelských spor?:

Upozorn?ní podle § 36 Zákona o ?ešení spot?ebitelských spor? (VSBG):

My, spole?nost DGS Drahtgestricke GmbH, se nezú?astníme ?ízení o ?ešení spor? p?ed orgánem pro ?ešení spot?ebitelských spor? ve smyslu VSBG a nejsme k tomu povinni.

Vylou?ení ru?ení (Disclaimer):

Ru?ení za obsahy

Jako dodavatelé jsme podle §7 odst. 1 TMG odpov?dní za vlastní obsahy na t?chto stránkách podle všeobecných zákon?. Podle §§ 8–10 TMG však nejsme jako dodavatelé povinni kontrolovat poskytnuté nebo uložené cizí informace nebo zjiš?ovat okolnosti poukazující na protiprávní ?innost. Povinnosti k odstra?ování nebo blokování užívání informací podle všeobecných zákon? tímto z?stávají nedot?eny. P?íslušné ru?ení je však možné až od data, kdy je zjišt?no konkrétní porušení práva. P?i zjišt?ní odpovídajících porušení práv tyto obsahy obratem odstraníme.

Ru?ení za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na webové stránky t?etích subjekt?, na jejichž obsahy nemáme žádný vliv. Z tohoto d?vod? nem?žeme za tyto cizí obsahy p?evzít žádnou odpov?dnost. Za obsahy propojených stran je tedy odpov?dný p?íslušný nabízející subjekt nebo provozovatel stránek. Propojené stránky jsou na p?ípadná porušení práva zkontrolovány v okamžiku vložení p?íslušných odkaz?. Protiprávní obsahy nebyly v dob? vložení odkaz? viditelné. Permanentní obsahová kontrola odkazovaných stran však nem?že být bez konkrétních op?rných bod? pro porušení práva spravedliv? požadována. P?i zjišt?ní porušení práva takové odkazy obratem odstraníme.

Autorské právo

Obsahy a díla na t?chto stranách vytvo?ené provozovateli stránek podléhají n?meckému autorskému právu. Rozmnožování, zpracování, rozši?ování a jakýkoli zp?sob využívání krom? mezních limit? autorského práva podléhají písemnému schválení p?íslušného autora. Stahování a kopírování této strany je p?ípustné pouze pro soukromé, nikoli komer?ní využití. Pokud nejsou obsahy na této stran? vytvo?eny provozovatelem, byla zohledn?na autorská práva t?etích subjekt?. Zejména jsou obsahy t?etích subjekt? jako takové ozna?ovány. Pokud si p?esto všimnete porušování autorských práv, žádáme o odpovídající upozorn?ní. P?i zjišt?ní porušování práv budeme takové obsahy obratem odstra?ovat.