Konstrukce stroj? a za?ízení

Pletenina od DGS v konstrukci stroj? a za?ízení

Náš úkol: Vývoj individuálních ?ešení na míru pro konstrukci stroj? a za?ízení

Vaše výhoda: Velmi krátké, ?asov? realizovatelné doby vzorkování v DGS

Náš spole?ný výsledek: Realizace sériových model? a jejich rychlé použití

Maschinen Anlagenbau SchwingungsdämpferMaschinen AnlagenbauMachinery and plant construction

P?i trvalém provozování stroj?, p?ístroj? a konstruk?ních díl? vzniká konstantní vibra?ní zát?ž – lze o?ekávat opot?ebení materiálu nedostate?ným tlumením vibrací. P?i efektivní prevenci proces? stárnutí zp?sobených vibracemi p?edstavují tvarové díly z pleteniny od DGS vysoce efektivní a zárove? hospodárné ?ešení. Sou?asn? vede používání lisovaných díl? z pleteniny k m??itelnému snížení hlukové kulisy na pracovišti a tím ke zlepšení pracovního klimatu.

Formy k lisování drát?né pleteniny jsou vyráb?ny podle požadavk? zákazníka a zaru?ují konstantn? vysokou kvalitu b?hem celé výrobní série.

Hlavní oblastí aplikací pleteniny v konstrukci stroj? je tlumení vibrací. Shora uvedené zobrazení ukazuje výb?r r?zných možností výroby ve form? a velikosti pro vibra?ní prvky.

Máte dotazy k tematice konstrukce stroj? a za?ízení? Hledáte ?ešení pro vibra?ní zát?že a opot?ebení materiál?? V DGS Vám rádi pom?žeme a vypracujeme nezávaznou a bezplatnou nabídku.