Naše firemní politika

DGS: Drát?né pleteniny a kvalita

Již mnoho let se naše rodinná firma DGS st?ední velikosti zabývá výrobou nejr?zn?jších drát?ných pletenin: Kvalita má u nás tradici!

K zákazník?m DGS pat?í firmy ze všech oblastí pr?myslu. Našimi hlavními odv?tvími jsou konstrukce stroj? a za?ízení, ekologická a procesní technika a automobilový pr?mysl.

Zvyšující se požadavky a technologický pokrok u našich produkt? vyžadují permanentní další vývoj naší výroby a zohled?ování nejnov?jších technických možností. Pro zajišt?ní optimální funkce a kvality výrobk? z drát?né pleteniny a sou?asnou optimalizaci ekologických rychlostí dopl?ujeme naši nabídku efektivními systémovými ?ešeními.

Zajišt?ní kvality je p?i prodeji d?ležitým faktorem. V kombinaci s ekologicky navrženými výrobními procesy nabízí DGS podle norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 našim zákazník?m uznávaný vysoký standard pro všechny obchodn? relevantní úseky. Kvalita je naším nejvyšším cílem.

Drahtgestrickrolle Gestrickmaschine Drahtgestrick

 Profitujte:

 • z profesionálního plánování
 • z vysoce kvalitního provedení
 • z ekologické techniky
 • z velmi dobré hospodárnosti

Naší p?edností je flexibilní reakce na p?ání zákazník? a cílené zapln?ní mezer ve výrob?. DGS je Vaším kompetentním partnerem, pokud se jedná o ?ešení na míru pro všechny možné oblasti aplikací. Naše osv?d?ené drát?né pleteniny se k tomu perfektn? hodí.

Nabízíme:

 • Kompetenci
  p?i hospodárné realizaci vysoce výkonných produkt?
 • Techniku
  na základ? individuálních ?ešení na míru pro Vaše požadavky
 • Servis
  prost?ednictvím kompetentního poradenství a realizace

V?d?li jste, že…?
Naše drát?né pleteniny znamenají velmi vysokou kvalitu, a to již p?es 15 let.