Prohlášení o ochran? údaj?

D?ležité informace o ochran? údaj?

Prohlášení o ochran? údaj?
Prohlášení o ochran? údaj?

Ochrana údaj?

Provozovatelé t?chto stránek pokládají ochranu Vašich údaj? za velmi vážnou záležitost. Vaše osobní údaje pokládáme za d?v?rné a chráníme je podle zákonných p?edpis? pro ochranu údaj? a podle tohoto prohlášení o ochran? údaj?.

Využívání našich webových stránek je zpravidla možné bez uvád?ní osobních údaj?. Pokud jsou na našich stránkách zjiš?ovány osobní údaje (nap?. jméno, adresa nebo e-mailové adresy), probíhá takové zjišt?ní (pokud je to možné) na dobrovolném základ?. Tyto údaje nebudou t?etím subjekt?m p?edány bez Vašeho výslovného souhlasu.

Upozor?ujeme na skute?nost, že datový p?enos po internetu (nap?. p?i e-mailové komunikaci) m?že vykazovat bezpe?nostní mezery. Úplná ochrana údaj? p?ed p?ístupem t?etích subjekt? není možná.

Informace, mazání, blokování

Máte kdykoli právo na bezplatnou informaci o Vašich uložených osobních údajích, jejich p?vodu a p?íjemci i ú?elu zpracování údaj? i právo na úpravu, blokování nebo smazání t?chto údaj?. K této tematice a k dalším dotaz?m k tematice osobních údaj? se na nás m?žete kdykoli obrátit p?es adresu v impresu.

Logovací soubory serveru

Provozovatel stránek automaticky shromaž?uje a ukládá tzv. logovací soubory serveru, které nám automaticky zasílá Váš prohlíže?. Jsou to následující údaje:

  • typ/ verze prohlíže?e
  • použitý opera?ní systém
  • adresa URL odkazujícího serveru
  • název hostitele p?istupujícího po?íta?e
  • ?as serverového požadavku

Tyto údaje nemohou být p?i?azeny konkrétním osobám. Spojování t?chto údaj? s jinými zdroji dat neprobíhá. Vyhrazujeme si dodate?nou kontrolu t?chto údaj?, pokud zjistíme konkrétní d?vody pro protiprávní používání.

Kontaktní formulá?

Pokud nám pomocí kontaktního formulá?e poskytnete údaje, budou Vaše údaje z poptávkového formulá?e v?etn? Vámi uvedených kontaktních údaj? uloženy za ú?elem poptávky a pro p?ípad dalších dotaz?. Tyto údaje bez Vašeho souhlasu neposkytneme dalším subjekt?m.

Nesouhlas se zasíláním reklamních e-mail?

Tímto vyjad?ujeme nesouhlas s využíváním kontaktních údaj? zve?ejn?ných v rámci impresa k zasílání reklam a informa?ních podklad?, které jsme si výslovn? nevyžádali. Provozovatelé stránek si výslovn? vyhrazují právní kroky v p?ípad? nevyžádaného zasílání reklamních informací, nap?. spam?.

Používání GoogleAnalytics

Tato webová stránkách používá Google Analytics, analytickou službu spole?nosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „Cookie“, textové soubory ukládané ve Vašem po?íta?i umož?ující analýzu Vašeho používání této webové stránky. Informace vygenerované pomocí soubor? Cookie o Vašem využívání této webové stránky jsou zpravidla p?enášeny na server spole?nosti Google v USA a zde ukládány. V p?ípad? aktivace anonymizace IP na této webové stránce bude Vaše IP adresa spole?ností Google v rámci ?lenských stát? Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o evropském hospodá?ském prostoru nejprve zkrácena. Pouze ve výjime?ných p?ípadech bude plná IP adresa p?enesena na server Google do USA a zde zkrácena. Z pov??ení provozovatele této webové stránky použije spole?nost Google tyto informace pro vyhodnocení Vašeho využívání této webové stránky a poskytování dalších služeb v souvislosti s využíváním internetu provozovateli webové stránky. IP adresa, poskytnutá Vaším prohlíže?em v rámci Google Analytics, nebude spojována s jinými daty spole?nosti Google. Ukládání soubor? Cookie m?žete blokovat odpovídajícím nastavením Vašeho prohlíže?e, upozor?ujeme Vás však na skute?nost, že v takovém p?ípad? možná nebudete moci využívat veškerých funkcí této webové stránky. Krom? toho m?žete ukládání t?chto dat vytvá?ených pomocí Cookie a vztažených na Vaše využívání této webové stránky (v?etn? Vaší IP-adresy) spole?nosti Google i zpracovávání t?chto dat spole?ností Google zakázat tak, že si stáhnete a nainstalujete modul plug-in prohlíže?e na následující adrese (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Registraci Google Analytics m?žete zabránit kliknutím na následující odkaz. Tím bude použit soubor Cookie pro výslovný nesouhlas, který zabrání budoucímu užívání Vašich údaj? p?i návšt?v? této webové stránky: Deaktivovat Google Analytics

Bližší informace k podmínkám používání a ochran? údaj? naleznete na adresách http://www.google.com/analytics/terms/de.html, resp. https://www.google.de/intl/de/policies/. Upozor?ujeme na skute?nost, že na této webové stránce byla Google Analytics rozší?ena o kód „anonymizeIp“ pro zajišt?ní anonymního zjišt?ní IP adres (tzv. IP masking).