Technické pleteniny

v nejr?zn?jších geometriích a provedeních

Vysoce kvalitní technické pleteniny DGS jsou používány nap?. v technice kabel? a vedení ke stín?ní elektromagnetických zdroj? rušení.

Technické pleteniny jsou jedním z hlavních produkt? spole?nosti DGS. Úsp?šn? používány jsou nap?. v technice kabel? a vedení. Technické pleteniny DGS slouží mimo jiné ke stín?ní elektromagnetických zdroj? rušení nebo ut?sn?ní konstruk?ních díl? p?i vysokých teplotách. Možné jsou i kombinace r?zných materiál? a drát? (nap?. nerezové oceli a skelných vláken) i oplétání díl? dodaných zákazníkem. Lze tak realizovat nejr?zn?jší geometrie i provedení. Technické pleteniny jsou maximáln? flexibilní a mohou být individuáln? konfigurovány.

Technische GestrickeTechnische Gestricke Technical knits

Výb?r r?zných materiál?:

 • hliník
 • nerezová ocel
 • železo ?isté, pocínované nebo pozinkované
 • plasty (PE, PP, PVDF, PTFE…)
 • m??
 • mosaz

a ?ada dalších

 

P?íklady technických pletenin:

 • pleteniny k odstín?ní elektromagnetického zá?ení
 • vodivá t?sn?ní z drát?ného pletiva
 • oplétání nejr?zn?jších konstruk?ních díl? (i dodávky zákazník?)
 • (vysokoteplotní) t?snicí š??ry
 • izolace v konstrukcích potrubí
 • t?sn?ní z kombinovaných materiál?
 • pleteniny pro plné nebo duté š??ry
 • pleteninové oplášt?ní jako ochrana p?ed opot?ebením

Máte dotazy k tematice technických pletenin? V DGS vám rádi pom?žeme a vypracujeme nezávaznou a bezplatnou nabídku.