VOB – Všeobecné obchodní podmínky

firmy DGS Drahtgestricke GmbH, Birkenweg 3, 91792 Ellingen

AGB1. Všeobecné informace

1.1 Všeobecná upozorn?ní

Obchodní podmínky platí pro všechny sou?asné a budoucí obchodní vztahy mezi námi (DGS Drahtgestricke GmbH) a Vámi (zákazník/podnikatel).

1.2 Odlišné Všeobecné obchodní podmínky

Odlišné, rozporné nebo dopl?ující všeobecné obchodní podmínky se (ani p?i jejich znalosti) nestávají sou?ástí smlouvy krom? p?ípad?, kdy je jejich platnost výslovn? písemn? potvrzena.

2. P?ejímka/odvolávka zboží

Zákazník je povinen poskytnuté/dodané zboží odebrat.

Nevyzvednuté/nep?ijaté zboží bude uskladn?no na náklady zákazníka. Závazek k odb?ru tímto z?stává nedot?en.

P?edem definovaná množství zboží, která jsme vyrobili/poskytli v rámci rámcových smluv, musejí být vyžádána b?hem jednoho roku od uzav?ení smlouvy. Uplynutím ro?ní lh?ty se zákazník dostává do prodlení se (zbývajícím) množstvím zboží, které do tohoto okamžiku ješt? nebylo vyžádáno.

3. Výhrada vlastnictví

Zboží z?stává až do úplného zaplacení kupní ceny naším vlastnictvím. Pokud jste podnikatel, platí toto ustanovení až do úplného vyrovnání všech ostatních pohledávek z probíhajícího obchodního vztahu s námi.

4. Záruka

Podnikatelé nám musejí ohlásit z?ejmé nedostatky ve lh?t? dvou týdn? od p?ijetí zboží, jinak je uplatn?ní záru?ních nárok? vylou?eno. Ke spln?ní lh?ty posta?uje v?asné odeslání. Podnikatel nese plné d?kazní b?emeno u veškerých p?edpoklad? nároku, zejména u samotné závady, okamžiku zjišt?ní závady a v?asnosti jejího ohlášení.

Podnikatel?m poskytujeme na závady na zboží podle naší volby nejprve záruku opravou nebo náhradní dodávkou.

Pokud neprob?hne úsp?šn? náhradní pln?ní, m?že podnikatel podle své volby požadovat snížení úhrady nebo zrušení (odstoupení) smlouvy. P?i nepodstatných závadách nebo nepodstatném porušení smlouvy nemá podnikatel právo na odstoupení.

Pro podnikatele je záru?ní lh?ta 1 rok od dodávky zboží.

Záruky platí jen v p?ípad?, že byly dohodnuty písemn?.

Úprava záruky se týká pouze vztahu mezi námi a Vámi jako podnikatelem. Pokud jste spot?ebitel, p?edchozí ustanovení neplatí. V takovém p?ípad? platí bez omezení zákonné úpravy záruky.

5. Ru?ení

Ru?íme Vám jako podnikateli ve všech p?ípadech smluvního i mimosmluvního ru?ení p?i úmyslu a hrubé nedbalosti podle zákonných ustanovení o náhrad? škody nebo náhrad? marn? vynaložených náklad?.

V ostatních p?ípadech ru?íme (pokud není stanoveno jinak) pouze p?i porušení smluvní povinnosti, jejímž spln?ním je ?ádná realizace smlouvy v?bec umožn?na a na jejíž spln?ní se jako zákazník m?žete pravideln? spoléhat (tzv. základní povinnost), a sice s omezením na náhradu p?edvídatelné a typické škody. Ve všech ostatních p?ípadech je takové ru?ení vylou?eno s výhradou následujícího ustanovení:

Naše ru?ení za škody na život?, zran?ní nebo poškození zdraví podle zákona o odpov?dnosti za škodu zp?sobenou vadou výrobku z?stává nedot?eno p?edcházejícími omezeními a výlukami ru?ení.

6. Použitelné právo a místo soudní p?íslušnosti

Platí právo Spolkové republiky N?mecko s vylou?ením kupního práva UN. Pokud jste objednávku zadali jako spot?ebitel a máte v dob? Vaší objednávky místo trvalého pobytu v jiném stát?, z?stává použití závazných právních p?edpis? tohoto státu výb?rem práva podle ustanovení § 11 odst. 1 v?ty 1 nedot?eno.

Pokud jste obchodník/podnikatel a máte v dob? objednávky sídlo v N?mecku, je výlu?ným místem soudním p?íslušnosti naše obchodní sídlo v Ellingenu (Zemský soud Ansbach). V ostatních bodech platí pro místní a mezinárodní p?íslušnost p?íslušná zákonná ustanovení.

7. Záv?re?ná ustanovení

Pokud by byla jednotlivá ustanovení této smlouvy neú?inná nebo by odporovala zákonným ustanovením, nebude tím dot?ena platnost ostatních ustanovení smlouvy. Neú?inné ustanovení bude po dohod? smluvních stran nahrazeno takovým ú?inným ustanovením, které se nejvíce p?ibližuje ekonomickému smyslu a ú?elu neú?inného ustanovení. P?edcházející ustanovení platí odpovídajícím zp?sobem pro mezery v úprav?.