ÁÜF – Általános Üzleti Feltételek

DGS Drahtgestricke GmbH, Birkenweg 3, 91792 Ellingen

AGB1. Általános információk

1.1. Általános tudnivalók

Az üzleti feltételek a vállalat (DGS Drahtgestricke GmbH) és az Ön (ügyfél/vállalkozó) közötti valamennyi jelenlegi és jöv?beni üzleti kapcsolatra vonatkoznak.

1.2. Eltér? Általános Üzleti Feltételek

Az eltér?, egymásnak ellentmondó vagy kiegészít? általános üzleti feltételek azok ismerete ellenére sem válnak a szerz?dés részévé, kivéve, ha azok érvényességéhez a felek kifejezett írásbeli hozzájárulásukat nem adták.

2. Átvétel / Árulehívás

Az ügyfél köteles a rendelkezésére bocsátott/ részére kiszállított árut átvenni.

Az el nem vitt/ át nem vett árut az ügyfél költségén betároljuk. Az átvételi kötelezettséget ez nem érinti.

Az el?re meghatározott árumennyiségeket, amelyeket a keretszerz?dések keretében lehívás céljából el? kell állítanunk/biztosítanunk kell, a szerz?déskötést?l számított egy éven belül le kell hívni. Az egyéves határid? lejártával az ügyfélre az adott id?pontban még le nem hívott (maradék) árumennyiség tekintetében a lehívási késedelmi feltételek vonatkoznak.

3. A tulajdonjog fenntartása

Az áru a vételár hiánytalan kifizetéséig a mi tulajdonunk marad. Amennyiben Ön vállalkozó, mindez az Önnel fennálló üzleti kapcsolatból származó valamennyi egyéb követelés hiánytalan kiegyenlítéséig érvényes.

4. Szavatosság

A vállalkozók a nyilvánvaló hibákat kötelesek az áru átvételét?l számított kéthetes határid?n belül írásban jelezni, ellenkez? esetben nem érvényesíthet? a szavatossági igény. A határid? az id?ben történ? elküldés esetében betartottnak min?sül. A vállalkozót az igény feltételeinek tekintetében teljes bizonyítási kényszer terheli, különösen magának a hibának, a hiba megállapításának id?pontja, valamint a min?ségi kifogás jogszer?sége vonatkozásában.

Az áru hibája esetén saját döntésünk alapján javítást vagy pótszállítást ajánlunk fel a vállalkozónak.

Eredménytelen pótteljesítés esetén a vállalkozó saját döntése alapján kérheti a vételár csökkentését (árleszállítás) vagy a szerz?dés visszavonását (visszalépés). Csekély mérték? hibák vagy csekély mérték? szerz?désszegés esetén a vállalkozót a szerz?dést?l való visszalépés joga nem illeti meg.

A szavatosság joga az áru leszállítását követ? 1 éven belül illeti meg a vállalkozót.

Garanciaigények csak kifejezett írásbeli megállapodás esetén állnak fenn.

A szavatosság szabályozása csak a köztünk és az Ön mint vállalkozó közötti jogviszonyra vonatkozik. Amennyiben Ön fogyasztó, a fenti szabályozás nem vonatkozik Önre. Ebben az esetben a törvény által el?írt szavatossági szabályok korlátlanul érvényesek.

5. Felel?sség

Önnel mint vállalkozóval szemben a szerz?déses és szerz?désen kívüli szavatosság eseteiben szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén a kártérítésre és a szükségtelen kiadások megtérítésére vonatkozó törvényi rendelkezések szerint vagyunk felel?sek.

Minden egyéb esetben, amennyiben ezekr?l eltér? megállapodás nem születik, csak a szerz?désben foglalt azon kötelezettségek megszegése esetén vagyunk felel?sek, amelyek teljesítése a szerz?dés szabályos teljesítésének el?feltételeit képezik, és amelyek betartására Ön mint ügyfél rendesen számíthat (az ún. kardinális kötelezettségek), éspedig az el?relátható és tipikus károk megtérítésére korlátozva. Felel?sségünk az alábbi szabály fenntartásával minden egyéb esetben ki van zárva:

az élet, a test, az egészség károsodásából ered?, valamint a termékfelel?sségi törvény szerinti felel?sségünket a fenti felel?sségkorlátozás és felel?sségkizárás nem érinti.

6. Alkalmazandó jog és joghatóság

Az alkalmazandó jog a Német Szövetségi Köztársaság joga az áruk nemzetközi adásvételi szerz?déseir?l szóló ENSZ-egyezmény kizárása mellett. Amennyiben Ön fogyasztóként megrendelést adott le, és megrendelése id?pontjában rendes tartózkodási helye egy másik országban van, az adott ország kötelez? törvényi el?írásainak alkalmazása a 11.§ (1) bek. (1) mondatában foglalt jogválasztást nem érinti.

Amennyiben Ön keresked?/vállalkozó, és székhelye a megrendelés id?pontjában Németországban van, kizárólagos joghatósággal az Ellingen városában lév? székhelyünk szerint illetékes bíróság (Landgericht Ansbach – Ansbachi Tartományi Bíróság) rendelkezik. A helyi és nemzetközi illetékesség tekintetében egyebekben az alkalmazandó törvényi rendelkezések érvényesek.

7. Záró rendelkezések

Amennyiben a jelen szerz?dés egyes rendelkezései érvénytelenek, vagy a törvényi el?írásoknak ellentmondanak, azok a szerz?dés egészének érvényességét nem érintik. A szerz?d? felek az érvénytelen rendelkezést közös megegyezéssel olyan érvényes rendelkezéssel helyettesítik, mely az érvénytelen rendelkezés gazdasági értelmének és céljának a leginkább megfelel. A fenti szabály a szerz?dés által nem szabályozott kérdésekre megfelel?en vonatkozik.